Křest

Křest je základem celého křesťanského života…

Křest je základem celého křesťanského života a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Skrze křest se stáváme Božím dítětem a jsme přivtěleni k církvi.

Křtem získáváme nesmazatelné znamení, pečeť, která označuje, že patříme napořád k Ježíši Kristu. Nejde tedy jen o nějaký slavnostní úkon daného okamžiku (křest knihy, CD, apod.), ale udělení této svátosti je začátkem života s Kristem, který se má dál rozvíjet. Křtít děti je proto možné jen když se rodiče či kmotr (pokud možno biřmovaný) zaručí za následnou křesťanskou výchovu, což předpokládá, že alespoň jeden z nich je praktikujícím katolíkem.

Příprava na křest probíhá po dohodě s rodiči. Křest se uděluje ve farnosti, kde rodiče bydlí. Pokud rodiče z vážného důvodu chtějí, aby bylo dítě pokřtěno mimo farnost, je třeba požádat vlastního faráře o dovolení. K zápisu do matriky pokřtěných je třeba předložit rodný list dítěte a oddací list rodičů. Termín křtu se domlouvá s knězem, zpravidla se křtí v neděli při mši svaté.

Pro křest dospělého platí, že ho přijímá ten, kdo touží žít s Kristem a do života z víry byl uveden skrze roční přípravu, která probíhá obvykle od Velikonoc do Velikonoc, kdy se křtí při Velikonoční vigilii.